Nieuwe statuten Heemkundige Kring De Vlierbes

Tot voor kort bestond De Vlierbes uit twee verenigingen: enerzijds was er de vzw Heemkundig Museum Tempelhof, ondergebracht in het Tempelhof aan de Bisschopslaan 1, en anderzijds de feitelijke vereniging Documentatiecentrum De Vlierbes, gevestigd in de Boudewijnstraat 18. Om de werking in de toekomst te vereenvoudigen, zowel praktisch als boekhoudkundig, werd vorig jaar besloten beide verenigingen samen te voegen tot één vzw. Daarnaast werd de raad van bestuur het afgelopen jaar grondig vernieuwd en verjongd en werd het logo lichtjes aangepast. Al die ingrepen werden bekrachtigd tijdens de algemene jaarvergadering, die plaatsvond op maandag 22 januari.

Een en ander houdt in dat de statuten van De Vlierbes volledig zijn vernieuwd en inmiddels zijn ingediend ter publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. U kunt ze raadplegen op onze eveneens vernieuwde website www.devlierbes.be. In het kort komen de nieuwe statuten hierop neer:

 • De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam vzw Heemkundige Kring De Vlierbes Beerse-Vlimmeren.
 • De vzw behoudt als maatschappelijke zetel het vertrouwde adres: Bisschopslaan 1, 2340 Beerse.
 • De doelstellingen zijn zeer ruim, maar komen hierop neer dat we ijveren voor een bredere kennis van en belangstelling voor het cultureel, landschappelijk, bouwkundig en historisch patrimonium van de regio. Dat doen we door het bevorderen van de studie van de plaatselijke geschiedschrijving en alle andere aspecten van de heemkunde en door het verder uitbouwen van een documentatiecentrum over de geschiedenis en het erfgoed van de eigen regio. We verzamelen plaatselijke heemkundige of historische feiten of voorwerpen in de ruimste zin, maar leggen ons ook toe op het inventariseren en digitaliseren ervan en het bewaren van alles wat ermee in verband staat. Voorts blijven we lezingen, tentoonstellingen en allerhande initiatieven organiseren over feiten, gebeurtenissen en figuren in ons werkgebied. We zullen hierover regelmatig publiceren in ons jaarboek en ledentijdschrift. Meer nog dan vroeger zullen we ook samenwerken met andere gelijkgestemde organisaties in de regio Noorderkempen en zelfs daarbuiten. Door een doorgedreven digitalisatie proberen we onze rijke collectie open te stellen voor een zo ruim mogelijk publiek. We zullen ook op meer plaatsen dan in het verleden aanwezig zijn, zoals in de kerken van Beerse Centrum en Den Hout, het Taxandriamuseum in Turnhout en elders.
 • De vereniging telt bestuursleden en bestuursmedewerkers (‘werkende leden’) enerzijds en toegetreden leden (‘gewone leden’) anderzijds. Tot de bestuursleden behoren de actieve bestuursleden die maandelijks de bestuursvergaderingen bijwonen en de erebestuursleden. De bestuursmedewerkers wonen de maandelijkse vergaderingen niet bij, maar bieden wel hun diensten aan bij de organisatie van de diverse activiteiten van de vereniging. Alle toegetreden leden zijn wel lid van de vereniging, maar niet actief betrokken bij de dagelijkse werking ervan.
 • De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie en maximaal vijf bestuurders, die de algemene vergadering onder haar leden benoemt. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos en vrijwillig uit. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van vier jaar, eventueel en maximaal tweemaal te hernieuwen. Tijdens de algemene vergadering van 22 januari werden de volgende vijf bestuursleden benoemd voor de komende vier jaar (2018-2021):
  • Guido Theunissen (61), voorzitter
  • Stan Geysen (64), ondervoorzitter
  • Ward Bastijns (49), secretaris
  • Bert Wouters (39), penningmeester
  • Ruben Verheyen (35), communicatieverantwoordelijke

Deze nieuwe statuten vervangen alle eerdere statuten van de Heemkundige Kring De Vlierbes Beerse-Vlimmeren en werden opgesteld volgens de wetten van 2 mei 2002 en 16 januari 2003 met betrekking tot de vzw’s.