Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Europese ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) van kracht, die de bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vervangt. Heemkundige Kring De Vlierbes Beerse-Vlimmeren (HK De Vlierbes) wil zich maximaal houden aan deze nieuwe regelgeving.

Naast de aansluitingsdatum bewaart HK De Vlierbes enkel de gegevens die hij van zijn leden zelf ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer (bij voorkeur mobiel) en postadres. Deze gegevens vormen het Ledenbestand, dat opgeslagen is in een beveiligde databank, waartoe enkel de leden van het bestuur toegang hebben. De update van het Ledenbestand wordt uitgevoerd door het bevoegde bestuurslid, belast met het mandaat ledenbeheer, op zijn eigen PC, die beveiligd is met een wachtwoord. De leden van HK De Vlierbes blijven evenwel zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun gegevens in het Ledenbestand. Elke wijziging in de betrokken gegevens dient door het lid zelf te worden meegedeeld aan het secretariaat van HK De Vlierbes via secretaris@devlierbes.be. Als een lid zijn of haar persoonlijke gegevens wil inkijken, kan dat steeds op eenvoudige vraag aan het secretariaat van HK De Vlierbes op hetzelfde e-mailadres.

De bewuste gegevens worden uitsluitend gebruikt voor:

  • de communicatie vanuit de vereniging met de leden in het algemeen;
  • het toesturen van uitnodigingen voor komende activiteiten van HK De Vlierbes;
  • de algemene informatieverstrekking aan de leden (ledentijdschrift, jaarboek).

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk uit het ledenbestand verwijderd. Bij overlijden wordt twee maanden na de datum contact opgenomen met de eventuele partner en aan die laatste expliciet gevraagd of hij/zij betrokken wil blijven bij de werking van HK De Vlierbes. Enkel bij een bevestigend antwoord worden de persoonlijke gegevens van de partner in het ledenbestand behouden.

HK De Vlierbes kan foto’s of video-opnames (laten) maken in het kader van de activiteiten die worden georganiseerd door de vereniging of in samenwerking met andere verenigingen. Het gaat daarbij om niet-gerichte beelden, sfeerbeelden of beelden waarop personen toevallig aanwezig zijn zonder dat de focus wordt gelegd op de perso(o)n(en) in kwestie. Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt in allerhande communicaties van HK De Vlierbes met zijn leden en desgevallend worden gepubliceerd op de Facebookpagina en website van de vereniging. De beelden kunnen eventueel ook worden gebruikt als illustratie in de publicaties uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van HK De Vlierbes. Voor gerichte beelden die zouden worden gemaakt en die extern zouden worden gebruikt of gepubliceerd, zal steeds voorafgaand de schriftelijke toestemming aan de betrokkenen worden gevraagd.

Voor meer informatie kunt u steeds terecht op het secretariaat van onze heemkundige kring.